Общи условия

І. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ на www.denicom.bg

 1. ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА

1.1. Фирма „Деником” ЕООД, с ЕИК 130857740 и адрес: гр.София, Еърпорт Център бул. "Христофор Колумб" 64 Сграда В.02, е собственик на интернет страницата www.denicom.bg, представляващ онлайн магазин.

1.2. Можете да се свържете с Denicom.bg на посочения по-горе адрес и/или на телефони (02) 979 19 19 Моб. тел.: 0886 88 1000 Факс: (02) 979 19 21 E-mail: office@denicom.bg

2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1. Купувач – лице на или над 18 г., което е сключило договор за покупко-продажба от разстояние през онлайн магазина за електронна търговия Denicom.bg

2.2 Продавач – „Деником“ ЕООД, наричано за краткост Denicom.bg

2.3. Онлайн магазина – домейна Denicom.bg и неговите поддомейни.

2.4. Клиент – всяко физическо или юридическо лице, което използва Онлайн магазина по какъвто и да е начин, включително като я разглежда, прави поръчки през него, купува, връща стоки и извършва всякакви други действия чрез него.

2.5. Профил – раздел от Онлайн магазина, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Клиента да изпрати Поръчка и който съдържа информация относно Клиента и историята на някои от действията му в Онлайн магазина (Поръчки, платежни документи и др.)

2.6. Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между Denicom.bg и Клиента, чрез който Клиентът заявява на Denicom.bg, през Платформата, намерението си за купуване на Стоки от Онлайн магазина.

2.7. Продукт(-и) / „Стока(-и) – всеки предмет на договор за покупко-продажба,сключен между Купувача и Продавача през Онлайн магазина. Стоките, които са обект на продажба са описани по вид, материал и характеристика. Заявяването за закупуване на стока се приема за изразено съгласие от страна на потребителя относно описанието на стоката.

2.8. Договор – представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Купувача за покупко-продажба на Стоки през Онлайн магазина, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползването му.

 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Общите условия на Denicom.bg са задължителни за всички Клиенти на Онлайн магазина.

3.2. Всяко използване на Онлайн магазина означава, че Вие сте  се запознали внимателно с Общите условия за използването му и (б) сте се съгласили да ги спазвате безусловно.

3.3. Общите условия могат да бъдат променени едностранно от Denicom.bg по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно.

3.4. Във всеки един случай на промяна на общите условия Denicom.bg ще информира за това Клиентите си чрез публикуването на промените в Онлайн магазина.

3.5. Характеристиките или цените на продуктите, описани в Онлайн магазина, могат да бъдат променени от Продавача по всяко време.

3.6. Възможно е описанията на продуктите да бъдат понякога недостатъчно изчерпателни. Въпреки това, от Denicom.bg се стремим да предоставим най-подходящата и важна информация.

3.7. Всички стоки, включително тези в промоция/намаление се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в Онлайн магазина.

 1. ПОРЪЧКИ ПРЕЗ ОНЛАЙН МАГАЗИНА

4.1. Клиентът заявява желанието си да поръча и купи Продукт през Онлайн магазина като направи поръчка по електронен път или по телефона, която съответно се регистрира от самия него или от служител на Denicom.bg от негово име.

4.2. Denicom.bg ще изпрати уведомление до Клиента за регистриране на поръчката в системата му с информация за наличност и дата на доставка. Това уведомление Denicom.bg прави по електронен път (имейл) или по телефона. 

4.4. Онлайн поръчките имат силата на договор за покупко-продажба от разстояние, който се смята за сключен към момента на получаването от страна на клиента на електронната му поща и/или чрез телефонно обаждане с уведомление, че продуктът от поръчката е готов за изпращане.

 1. ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА

5.1. Достъпът до Онлайн магазина с цел регистрация на Поръчка е позволен на всеки Клиент.

5.2. Denicom.bg може да публикува рекламна или промоционална информация за Продуктите и/или за предлаганите от него промоции на Онлайн магазина, за определен период от време.

5.3. Всички цени на Продуктите на Онлайн магазина са крайни, обявени са в лева с включен ДДС и всички други изисквани по закона за данъци или такси.

5.4. В случай на онлайн плащания или плащания по банков път, разходите във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания по повод на самата транзакция, са за сметка на Купувача:

5.4.1. За поръчки, платени с дебитна или кредитна карта ;

5.4.2. За поръчки, платени с наложен платеж.

 1. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

Продавачът има право да използва подизпълнители за изпълнението на задълженията си по договора за покупко-проджба от разстояние, сключен чрез Онлайн магазина, без да е необходимо да уведоми или получи съгласието на Купувача за това. Продавачът ще носи отговорност за действията на тези подизпълнители като за свои.

 1. ПОРЪЧКА

7.1. Клиентът може да прави Поръчки на Онлайн магазина чрез добавянето на желаните Продукти за покупки, следвайки стъпките, указани в Онлайн магазина, за да завърши и изпрати съответната Поръчка.

7.2. Всеки добавен в количката за покупки Продукт може да бъде купен, ако е наличен. Добавянето на Продукт в количката за покупки, без Поръчката да бъде приключена не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на Продукт.

7.3. Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни, които е предоставил на Denicom.bg във връзка с Поръчката да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката. Клиентът дава разрешение на Denicom.bg да предостави тези данни на съответния подизпълнител, чрез който Denicom.bg ще изпълни поръчката.

7.4. С изпращането на поръчката Клиентът разрешава на Denicom.bg да се свърже с него на предоставените от Клиента начини за контакт /телефон, мейл/, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.

7.5. Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Клиента Поръчка, за което следва да уведоми Клиента. Анулирането на поръчката не води до каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:

 • неприемане от страна на банката-издател на Клиента на транзакцията при онлайн плащане;
 • осъществяване на паричната транзакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на Продавача при онлайн плащания;
 • предоставените от Клиента данни в Онлайн магазина са непълни и/или грешни;
 • Продавачът е направил два неуспешни опита да достави поръчания от Клиента Продукт.
 1. РЕКЛАМА

8.1. Когато Клиентът създава акаунт в Онлайн магазина, има възможността да изрази съгласието си за получаване на Бюлетини.

8.2. Отказа си от получаване на Бюлетин Клиентът може да изрази по всяко време, използвайки специалния линк, намиращ се във всеки Бюлетин или като се свърже с Denicom.bg по какъвто и да е друг начин, на посочените имейл и/или на телефони (02) 979 19 19 Моб. тел.: 0886 88 1000 Факс: (02) 979 19 21 E-mail: office@denicom.bg

8.3. Отказът за получаване на Бюлетини не означава автоматичен отказ от даденото съгласие за извършване на Поръчка през Онлайн магазина.

 1. ПЛАЩАНЕ

9.1. Цените на Продуктите, обявени в Онлайн магазина, са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото българско законодателство.

9.2. Цената, начинът на плащане и срокът за плащане са посочени във всяка Поръчка.

9.3. Клиентът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на съответните платежни и съпътстващи поръчката документи в съответствие с действащото българско законодателство.

9.4. Продавачът ще издаде на Клиента документ, удостоверяващ плащането за поръчаните и доставени Продукти.

 1. ДОСТАВКА НА СТОКИ

10.1. Продавачът се задължава да доставя поръчаните и купени Продукти сам или чрез куриерска фирма Спиди на адрес, посочен от Купувача, или в офис на куриерската фирма, в зависимост от избора на Клиента. Продавачът ще извършва доставката на Продуктите само на територията на България.

10.2. Продавачът ще осигури подходящото опаковане на Продуктите и изпращането на съпътстващите документи. Ако по някаква случайност в пратката не се съдържа необходим към поръчания продукт документ, то моля да се свържете с нас на имейл office@denicom.bg и ние ще направим всичко възможно, за да Ви го осигурим възможно най-бързо.

10.3 Продавачът си запазва правото едностранно да прекрати договора с потребителя с електронно съобщение /e-mail/ от адрес office@denicom.bg на посочената от потребителя електронна поща в случай, че цялата или част от поръчаната стока е изчерпана или не може да бъде доставена по независещи от продавача причини. При липса на наличност от заявената стока, в рамките на 7 дни Продавачът уведомява потребителя/клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес. В случай, че е направен превод по сметката на Продавача, клиентът чрез съобщение /e-mail/ на адрес office@denicom.bg или чрез телефонен разговор с представител на онлайн магазина, може да избере да му бъде възстановена платената сума, или да избере друга, налична стока като платената от потребителя цена се прихваща към цената на избраната нова стоката.“

 1. ОТКАЗ, АНУЛИРАНЕ НА ПОРЪЧКА, РЕКЛАМАЦИЯ И ГАРАНЦИЯ

11.1. Отказ от доставена стока

11.1.1. Клиентът има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок от 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. В рамките на горепосочения срок Клиентът е длъжен да съхранява, получените от Продавача стоки, тяхното качество и безопасност. 

11.1.2. Ако Клиент се откаже от доставените стоки в указания по-горе срок, следва да уведоми Denicom.bg и да върне стоката с нейните оригинални етикети, без индикации, че стоката е била употребявана, без да е повредена или третирана по какъвто и да било начин и при съблюдаване на всички други условия по член 55 от Закона за защита на потребителя. Стоката може да бъде върната чрез изпращането й до адреса за кореспонденция, посочен в раздел 1 от настоящите Общи условия. Разноските по връщането на стоката са за сметка на Клиента.

11.1.3. След получаване на върната стока и прегледа й, Доставчикът възстановява на Клиента заплатената от него сума (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Клиента начин на доставка) не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. Всеки Клиент може да се възползва от правото си стоката да му бъде заменена с друг продукт по избор.

Формуляр за упражняване на правото на отказ от договора от разстояние, може да намерите ТУК. (линк към формуляра)

11.2.  Анулиране на поръчка

11.2.1. В случай, че Клиентът желае да откаже направена вече поръчка, някой от продуктите в нея или да замени даден поръчан продукт, той трябва да се обади по телефона възможно най-бързо (не по-късно от 6 часа след направената поръчка), за да уведоми Denicom.bg, както и да потвърди желанието си писмено посредством e-mail. Необходимо е Клиентът да съобщи номера на поръчката, за която се иска корекция.

11.2.2. При отказ от поръчката Denicom.bg се ангажира да възстанови сумата на Клиента в срок от 14 дни.

11.3. Рекламации

11.3.1. Клиентът има право на рекламация при всяко несъответствие на стоката с договореното.

11.3.2. При предявяване на рекламация на стока Клиентът може да претендира възстановяване на заплатената сума или заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното. Клиeнтът трябва да върне стоката, обект на рекламацията и да се попълнят съответните документи, свързани с рекламацията.

11.3.3. Клиентът има право на рекламации, ако дефектите не са вследствие на негово неправомерно поведение и ако не са налице увреждания на стоката, причинени от неправилната й употреба.

11.3.4. При предявяване на рекламацията Клиентът задължително прилага и документите, на които се основава претенцията: касова бележка или фактура; протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното; други документи, установяващи претенцията по основание и размер. 

 11.3.5. Транспортните разходи за връщане на стока в случай на рекламация (дефект) са за сметка на  Denicom.bg.

11.4. Гаранции

11.4.1. Гаранционният срок на продуктите, които имат такъв е посочен в описанието на продукта в Онлайн-магазина.

11.4.2. Гаранционните условия се отнасят за дефекти, възникнали в следствие процеса на нормална експлоатация по време на гаранционния период.

11.4.3. Претенции по гаранция на продукт могат да се предявят към „Деником” ЕООД, гр. София, Еърпорт Център бул. "Христофор Колумб" 64 Сграда В.02, ел.поща office@denicom.bg.

 

 1. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

Собствеността на Стоките ще бъде прехвърлена от Продавача с предаването им на Купувача, след извършване на плащането от негова страна. Предаването на Стоката ще се удостоверява с подписа на Купувача на транспортния документ, предоставен от куриера.