Политика за поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 1. ДАННИ ЗА АДМИНИСТРАТОРА

„Деником” ЕООД, с ЕИК 130857740 и адрес: гр.София, Еърпорт Център бул. "Христофор Колумб" 64 Сграда В.02, е администратор на лични данни, по смисъла на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679-GDPR) и местното законодателство.

„Деником” ЕООД зачита правото на лична неприкосновеност на всички физически лица и защитата на личните данни на клиентите ни е основен приоритет. Ние се стремим да Ви осигурим максимална прозрачност за това защо са ни нужни Вашите данни, как ги съхраняваме, какви са Вашите права, затова Ви предоставяме необходимата информация в настоящия документ.

 1. ДАННИ ЗА КОНТАКТ ЗА ВЪПРОСИ ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Ако имате въпроси относно нашата Политика за поверителност, и/или искате да упражните някое от Вашите права, или подозирате, че Вашите лични данни може да се обработват в нарушение на закона или Вашите желания, можете да се свържете с нас на следните контакти:

„Деником“ ЕООД,

Адрес: гр.София, Еърпорт Център бул. "Христофор Колумб" 64 Сграда В.02

Телефон: (02) 979 19 19

Електронна поща:   dpo@denicom.bg

 1. КАКВИ ВАШИ ЛИЧНИ ДАННИ ОБРАБОТВАМЕ И СЪХРАНЯВАМЕ?

В „Деником“ ЕООД обработваме лични данни, които Вие като наш клиент ни предоставяте на основание регистриран профил в нашия Онлайн магазин и/или извършена поръчка за доставка на наши Продукти.

Ние обработваме следните Ваши лични данни:

Основни данни

 • Имена; 
 • Телефонен номер;
 • Адрес за получаване на продуктите;
 • Е-mail;

Данни за поръчката

 • Дата на генериране на поръчката;
 • Дата на регистрация;
 • Номер на поръчката и дата на генериране;
 • Предоставени контактни данни;
 • Вид, артикулен номер и други характеристики на поръчания от потребителя продукт.

Данни за плащанията

 • Дата на плащане;
 • Размер на платената сума;
 • Начин на плащане (напр. плащане в брой, с дебитна или кредитна карта).

 

Автоматично събирани данни

 

 • IP адрес и данни от сървърни лог-файлове. Тези данни не се комбинират и използват за анализ на потребителите.

Когато посещавате уеб страницата ни, уеб сървърът автоматично разпознава и събира Вашия IP адрес, който е определен от Вашия доставчик на интернет услуги, като не Ви идентифицира лично. Тези данни се записват в сървърните ни Log Files.
Те съдържат съвкупност от системна информация за потребителя: IP адрес; ISP (Internet Service Provider); браузъра, който използвате, когато посещавате сайт от групата (като Google Chrome, Internet Explorer и Mozilla Firefox ); Данните, които се събират по този начин са единствено статистически и анонимни и няма как лесно да се свържат с конкретно физическо лице тъй като се прилага псевдонимизация на данните – генерира се автоматично уникален номер за потребителя. Въпреки това, запазваме правото си да проверяваме такива данни, в случай че се появят конкретни индикации за незаконното им използване.

 1. ЗАЩО СА НИ НУЖНИ ВАШИТЕ ДАННИ?

Обработваме Вашите лични данни единствено за следните цели:

4.1. Личните данни – имена, електронна поща и телефон – за регистрация на вашия профил в нашия онлайн магазин;

4.2. Адрес за доставка, посочен от вас – за да можем да доставим закупените от вас продукти;

 4.3. Данни за извършено плащане – само в случаите, когато не се използва опцията „наложен платеж“ като начин на плащане;

4.4. Автоматично събирани данни - с цел откриване и предотвратяване на измами и неоторизиран достъп до системата и за гарантиране на сигурността на системите на Администратора.

 1. НА КАКВО ОСНОВАНИЕ ОБРАБОТВАМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ?

За да обработваме Вашите лични данни законосъобразно, е необходимо да съществува валидно правно основание. В зависимост от целите, ние обработваме личните Ви данни на следните основания:

 • По т.4.1. – на основание законовите ни задължения, съгласно Закона за електронните съобщения, както и за да сме в състояние да изпълним договора, сключен по между ни, когато направите поръчка.;
 • По т. 4.2. – за да сме в състояние да изпълним договора, сключен по между ни, когато направите поръчка и по-конкретно, за да можем да ви доставим стоката. ;
 • По т. 4.3.– на основание наш легитимен интерес да следим за наличието на валидно извършено плащане и по-лесно разрешаване на възникнали спорове.
 • По т. 4.4. – на основание наш легитимен интерес за защита от незаконосъобразно използване. Тези данни не се комбинират и използват за анализ на потребителите.

Когато обработваме личните Ви данни на основание на дадено от Вас съгласие, имате право да оттеглите Вашето съгласие по всяко време, което няма да засегне законосъобразността на обработването, основано на Вашето съгласие преди неговото оттегляне.

6. КАКВО ПРАВИМ СЪС СЪБРАНИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

„Деником“ ЕООД обработва личните Ви данни чрез електронни и хартиени средства за записване и съхраняване на информация. Всички електронни и хартиени носители на лични данни, са защитени със съответните организационни и технически мерки според изискванията за предотвратяване на случайно или умишлено унищожаване, случайна загуба, неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

 „Деником“ ЕООД не предоставя личните Ви данни на трети страни, освен на законоустановените институции, надзорни органи, а също и на нашите транспортни/куриерски фирми-партньори, с които имаме сключени договори за обработване на лични данни.

 1. КОЛКО ДЪЛГО СЪХРАНЯВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

Съхраняваме данните Ви за срока, указан в приложимите нормативни изисквания. Ако няма указан такъв срок, данните Ви ще бъдат унищожени, след изпълнение на целите, за които са били събрани.

Съхраняваме данните Ви за следните срокове:

 • Личните данни, обработвани с цел управление на профила в Онлайн магазина– до изричното оттегляне на даденото съгласие. 
 • Личните данни, обработвани с цел издаване на счетоводни/финансови документи – фактури, дебитни, кредитни известия, приемо-предавателни протоколи, договори за предоставяне на стоки/ услуги се съхраняват за срок от 10 години съгласно действащото данъчно законодателство; 
 • Останалите данни се съхраняват докато са необходими за изпълнение на целите или докато не оттеглите Вашето съгласие.

С изтичане на сроковете за обработка на лични данни, същите се анонимизират или се изтриват/унищожават.

 1. АВТОМАТИЗИРАНО ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ.

Въз основа на вашите данни не се извършва автоматизирано вземане на решения, включително профилиране.

„Профилиране“ означава всяка форма на автоматизирано обработване на лични данни, изразяващо се в използването на  лични данни за  оценяване на  определени лични  аспекти, свързани с  физическо лице,  и  по-конкретно за анализиране или  прогнозиране на  аспекти, отнасящи се  до  изпълнението на  професионалните задължения на  това физическо лице, неговото икономическо състояние, здраве, лични предпочитания, интереси, надеждност, поведение, местоположение или движение; 

 

 1. КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА?Да бъдете информирани във връзка с обработването на личните Ви данни;
 • Да искате достъп до тях;
 • Да искате коригирането им, ако са неточни;
 • Да искате заличаването им;
 • Да искате ограничаване на обработването им;
 • Да искате да получите личните данни, които сте ни предоставили и които ви засягат, и да ги използвате отново като ги прехвърлите на друг администратор („право на преносимост“) ;
 • Да възразите срещу обработването на Ваши лични данни;
 • Да подадете жалба до надзорен орган, в случай че са нарушени правата ви или сте пострадали от незаконосъобразно обработване на личните ви данни.

Ако желаете да упражните някое от Вашите права или имате въпроси относно обработването на Ваши лични данни, моля, свържете се с нас на посочените в т.2 от настоящата Политика за поверителност контакти.

Ако считате, че Вашите права във връзка със защитата на лични данни са нарушени, имате право да сезирате Комисията за защита на личните данни на адрес София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, тел. 02/91-53-518, електронна поща: kzld@cpdp.bg, интернет страница: www.cpdp.bg.,

При възникване на спор, свързан с покупка онлайн, можем чрез преговори да уредим доброволно отношенията си или можете да ползвате сайта за онлайн решаване на спорове

Настоящата Политика за личните данни може да бъде променяна или допълвана поради изменение на приложимото законодателство, по инициатива на Denicom.bg, на потребителите или на компетентен орган (напр. Комисията за защита на личните данни).

Denicom.bg ще информира потребителите за измененията или допълненията на тази Политика за личните данни, като:

 • публикува актуализираната Политика за личните данни на интернет страницата на www.denicom.bg
 • изпрати съобщения на потребителите, съдържащи линк към интернет страницата, където е публикувана актуализираната версия на настоящата Политика за личните данни.

10. СОЦИАЛНИ МРЕЖИ

 „Деником“ ЕООД използва приставки (като иконата на Facebook, Instagram, Youtube) от различни платформи. С кликването върху съответната икона вие приемате комуникацията със съответната платформа и предаването на информация (напр. IP адрес) на съответния доставчик на услуги. Чрез активирането на приставката социалната мрежа получава информацията, която браузърът е извикал на съответната страница на нашия уебсайт. Това важи и ако нямате акаунт или не сте влезли в профила си. Тази информация (включително IP адресът) се предава директно от браузъра на сървър на съответната социална мрежа и се съхранява там.

Ако сте влезли в една от социалните мрежи по време на посещението си в нашия уебсайт, социалната мрежа може да определи посещението на нашия уеб сайт директно в мрежовия ви акаунт, като плъгинът е активиран едновременно. Ако взаимодействате с плъгините, например като кликнете върху бутона "Харесва ми" или коментирате, съответната информация се предава директно на сървър на социалната мрежа и се съхранява там. Информацията може също да бъде публикувана в социалната мрежа и да се показва на вашите Facebook приятели или последователи.

Целта и обхватът на събирането на данни, както и по-нататъшната обработка и използване на данните от съответната социална мрежа, както и вашите съответни права и възможности за настройка за защита на личната ви информация могат да бъдат намерени в информацията за защита на данните в съответната социална мрежа.

 

ПОЛИТИКА ОТНОСНО БИСКВИТКИТЕ

Политика за употребата на „бисквитки“

Какво представляват бисквитките?

Бисквитките са файлове с информация, включващи неограничено текстово съдържание, които се съхраняват в компютрите на потребителя с цел подобряване работата със съответния уебонлайн магазин. Тези файлове позволяват потребителят да бъде разпознат и уебонлайн магазинът да бъде адаптиран спрямо неговите предпочитания. Бисквитките обикновено съдържат името на уебонлайн магазина, към който принадлежат, времето, за което се съхраняват на компютъра на потребителя и уникален номер.

За какво се използват бисквитките?

Бисквитките се използват за адаптиране съдържанието на уебонлайн магазинa към предпочитанията на индивидуалния потребител и оптимизиране работата с определения уебонлайн магазин. Използват се още за изготвянето на анонимна обща статистика, която ни помага да разберем как потребителят работи с онлайн магазина, което помага за подобряването на структурата и съдържанието, като в същото време няма достъп до личната потребителска информация.

Съдържат ли бисквитките лична информация?

Личната информация, която се генерира чрез бисквитките, може да бъде използвана само за извършване на определени операции за потребителя. Такава информация се криптира по начин, който прави достъпа до нея от неоторизирани лица невъзможен.

Изтриване на бисквитки

По правило приложенията, използвани за сърфиране в интернет, позволяват запазването на бисквитки по подразбиране. Тази настройка може да бъде променена така, че автоматичното запаметяване на бисквитки да бъде блокирано в уеб браузъра или потребителят да бъде информиран всеки път, преди бисквитките да бъдат запаметени на компютъра. Детайлна информация за различните начини за работа с бисквитки може да бъде открита в настройките на приложението (уеб браузъра).


Ограничаването на бисквитките може да се отрази на някои функционалности на онлайн магазина.

Всички съвременни браузъри предлагат възможността за промяна на настройките на бисквитките. Тези настройки се намират по принцип в „опции“ или в менюто „предпочитани“. За за повече детайли, може да се използва опцията „помощ“ на браузъра.

Уеб анализ

За целите на непрекъсната функционална оптимизация и максимално удобство за ползване, някои от нашите онлайн услуги използват услугите за уеб анализ и социалните приставки, изброени по-долу. Данните, използвани за тази цел, са изключително от неличен характер.

Google Analytics: Google Analytics of Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, САЩ, използва така наречените "бисквитки", т.е. текстови файлове, съхранявани на Вашия компютър с цел анализ на използването на нашите онлайн услуги от Ваша страна. По принцип данните за потребителското Ви поведение, събрани от бисквитката, се предават на сървър на Google в САЩ и се съхраняват там. В случай на активиране на IP анонимността в онлайн услугите, Google ще съкрати Вашия IP адрес в държавите-членки от Европейския съюз и в Европейското икономическо пространство. Само в изключителни случаи целият IP адрес ще бъде предаден на сървър на Google в САЩ и съкратен там. От името на оператора на онлайн услугите Google ще използва тази информация, за да оцени използването на онлайн услугите, да състави отчети за тези дейности и да предостави други услуги на оператора на уебсайта, свързани с използването на онлайн услуги и интернет дейности. IP адресът, предаван от Вашия браузър в рамките на Google Analytics, няма да бъде свързан с други данни, съхранявани от Google. Можете да предотвратите съхранението на бисквитките, като изберете подходящата настройка в браузъра си. В този случай обаче няма да можете да използвате пълноценно всички функции на нашите онлайн услуги. Освен това можете да предотвратите събирането на данни, генерирани от бисквитките, и използването им от Google, като изтеглите и инсталирате наличната в браузъра приставка на адрес (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en). За подробна информация относно условията за ползване и правилата за поверителност и защита на личните данни, моля, вижте: www.google.com/analytics/terms/gb.html или https://www.google.com/policies/ /.