Общи условия за игри

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ИГРА С НАГРАДИ

(Коледна игра на Stabila-измервателни инструменти с доказано НЕМСКО КАЧЕСТВО),

ОРГАНИЗИРАНА ОТ „ДЕНИКОМ” ЕООД 

- ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА С НАГРАДИ   ♦Организатор на ИГРАТА с награди е „Деником” ЕООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 130857740 /Дружеството/ и със седалище и адрес на управление гр. София, Еърпорт Център бул. "Христофор Колумб" 64 Сграда В.02, телефони за връзка (02) 979 19 19 Моб. тел.: 0886 88 1000 Факс: (02) 979 19 21 E-mail: office@denicom.bg, уебсайт www.denicom.bg.

- ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА С НАГРАДИ  ♦Периодът, в който се провежда играта, е от 24.11.23 до 07.12.23г и същият е обявен и в публикацията във Facebook, предназначена за играта.

I. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА С НАГРАДИ

1. Право на участие в играта с награди придобива всеки Facebook-потребител (Участник), който е изпълнил условията, посочени в публикацията, предназначена за съответната игра на официалната Facebook страница на Организатора:https://www.facebook.com/DenicomTools и е приел настоящите ОУ.

2. За целта всеки Facebook потребител, желаещ да участва в играта с награди трябва да изпълни посочените условия:

Напишете в коментар под публикацията кой според Вас е верният отговор
Тагнете поне двама Ваши приятели, които биха участвали в играта.
Харесайте страницата на Stabila https://bit.ly/3IJuFN0

---

Отговорете на въпроса:
В коя държава се произвеждат нивелирите Stabila:
А. Франция
Б. САЩ
В. Германия

Печелившите ще изтеглим и обявим на 11.12.2023 във Фейсбук страницата на Stabila.

Какво ще спечелят 5-има от Вас?

1. Дървен метър и ключодържател
2. Дървен метър и ключодържател
3. Дървен метър, ключодържател и химикал
4. Торба-раница Stabila
5. Тениска Stabila и рекламни материали от Деником

Администраторът на играта си запазва правото да променя датата и часа на теглене на наградите. Информация за промяната ще бъде своевременно комуникирана на официалните канали за комуникация на Деником ЕООД.

Официалните условия и правилата на играта може да намерите в сайта на Деником ЕООД ➡️ https://bit.ly/3njqrBG

Организаторът ще счита, че с изпълнението на условията за участие в Играта, участникът се е запознал с настоящите Общи условия на Игрите с награди, че ги е приел и се е съгласил с тях.

II.ТОМБОЛА В ИГРАТА С НАГРАДИ

1. Всеки участник, изпълнил условията по т.I.2. от ОУ на тази Игра, участва в томбола за спечелване на награда.

2. Името или псевдонимите на печелившите, посочени във Facebook-профилите им, заедно с профилната им снимка, ще бъдат обявени в същия ден (ще бъдат tag-нати) във Facebook -страницата на Организатора – на адрес https://www.facebook.com/denicom.bg/.

3. След обявяване на печелившите на Facebook-страницата на Организатора, за да получи наградата си всеки спечелил трябва да предостави чрез лично Facebook-съобщение към Организатора своите име, фамилия и адрес за получаването й и телефон за контакт. В случай че, спечелил участник не предостави на Организатора име, адрес и телефон за получаване на наградата в рамките на 10 работни дни от официалното обявяване на печелившите участници, той губи правото си да получи спечелената награда, а Организаторът има право да изтегли нов участник на негово място.

4. Легитимацията при получаване на наградите се извършва чрез представяне на лична карта.

5. Организаторът не носи отговорност за предоставяне или съхраняване на награда на участник, който не е предоставил адрес за доставка на наградата в горепосочения срок. В случай че на посочения от спечелилия участник адрес няма лице, което да приеме спечелената награда, съответната награда ще се съхранява в централния офис на Организатора, посочен по-горе в настоящите общи условия. В този случай спечелилият участник ще има възможност да се свърже с Организатора посредством фейсбук съобщение, за да потвърди ден и час, в който ще бъде на разположение, за да я приеме. В случай че спечелилият участник не направи това съгласно посочените условия или при повторното изпращане на наградата на посочения от него адрес отново не бъде намерено лице, което да я приеме, той губи право си да я получи.

6. Организаторът на играта с награди не носи отговорност, ако награда не бъде доставена поради подадени от участника неточни или непълни имена, адрес, телефон за връзка.

7. Настоящите условия ще бъдат публично оповестявани за целия период на Играта с награди на Facebook-страницата на Организатора на адрес https://www.facebook.com/denicom.bg/, където всеки заинтересован следва да се запознае с тях.

III. ЗАГУБВАНЕ НА ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА С НАГРАДИ

1. Всеки от участниците отговаря за истинността на предоставените от него данни във връзка с участието си в Играта с награди. Организаторът има право да лиши всяко лице от участие в Играта при нарушаване на условията за провеждането й.

IV. ЛИЧНИ ДАННИ

1. Играта с награди се провежда при спазване изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО и на Закона за защита на личните данни.

2. Организаторът обработва личните данни на участника на основание, възникнало с приемането на настоящите Общи условия. Ако участникът желае Организаторът да прекрати обработката на личните му данни, може отправи искане до Организатора като му изпрати лично съобщение чрез Facebook-страницата на Организатора или имейл на адрес office@denicom.bg. В случай че участникът пожелае Организаторът да прекрати обработката на личните му данни, Организаторът ще бъде възпрепятстван да включи участника в томболата на Играта и да му връчи спечелената награда.

3. Участникът има право на безплатен достъп, коригиране или изтриване на личните му данни или ограничаване на обработването им, като отправи искане на посочения по-горе имейл или чрез съобщение на Facebook-страницата на Организатора.

4. За целите на провеждането на Играта с награди, определянето на печелившите участници и връчването на наградите, както и с цел търговска информация, маркетинг и реклама, Организаторът ще обработва следните лични данни на участниците:

  • имена или псевдоним, посочен във Facebook-профила им;
  • профилна снимка;
  • име и фамилия, посочени от печелившите с цел да бъде връчена наградата им;
  • адрес, посочен от печелившите, на който да бъде връчена наградата им;
  • телефон за контакт, предоставен от печелившите с цел да бъде връчена наградата им.   

5. Организаторът ще предостави името, фамилията, адресът и телефонният номер, получени от печелившите участници на куриер, с цел изпращане на техните награди.

6. Организаторът ще обработва и съхранява имената, адреса за връчване на наградата и телефона за контакт на печелившите участници в срок от 60 (шестдесет) работни дни след приключване на Играта с награди, след което ще бъдат унищожени. Всички останали лични данни, публикувани лично от участниците на Facebook-страницата на “Деником“ ЕООД на адрес: https://www.facebook.com/denicom.bg/, ще бъдат обработвани в сроковете за обработка на лични данни съгласно Политика за данните на Facebook, достъпна на следния адрес: https://www.denicom.bg/privacy

7. Организаторът може да има достъп до лични данни, предоставена на Facebook-профила на участниците, в зависимост от настройките и ограниченията за публичност на профилите им, които те сами са определили. Тези лични данни няма да бъдат обработвани от Организатора по никакъв начин.

8. Всеки участник може да се запознае с Политиката за защита на личните данни на „Деником“ ЕООД на следния адрес: https://www.denicom.bg/.