Общи условия за игри Instagram

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ИГРА С НАГРАДИ (Varta Euro 2020), ОРГАНИЗИРАНИ ОТ „ДЕНИКОМ” ЕООД

 

 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА С НАГРАДИ 1. Организатор на ИГРАТА с награди е „Деником” ЕООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 130857740 /Дружеството/ и със седалище и адрес на управление гр. София, Еърпорт Център бул. „Христофор Колумб“ 64 Сграда В.02, телефони за връзка (02) 979 19 19 Моб. тел.: 0886 88 1000 Факс: (02) 979 19 21 E-mail: office@denicom.bg, уебсайт https://denicom.bg.

 

 1. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА С НАГРАДИ 2. Периодът, в който се провежда Играта е от 03.08.2021г. до 17.08.2021г. и същият е обявен и в публикация в Instagram.

 

III. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА С НАГРАДИ 3. Право на участие в Играта с награди придобива всеки Instagram-потребител (Участник) над 16г., който е изпълнил условията, посочени в публикацията, предназначена за съответната Игра на официалната Facebook страница на За целта всеки Instagram потребител, желаещ да участва в Играта с награди трябва да изпълни следните стъпки:

GIVEAWAY
Здравейте, приятели! Ние от Деником искаме да ви зарадваме, като подарим на един от Вас няколко полезни подаръка на #DupliColor.
???? Участвайте в играта и може да спечелите – спрей боя NEXT на Dupli Color, тениска на NEXT и химикал на Dupli Color.
Условията са следните:
 Напишете под публикацията, кой от цветовете на NEXT от снимката, бихте използвали за декорация? A – Едно - червен Б – Две - зелен В – Три - жълт
???? Тагнете повече от двама ваши приятели, които биха участвали в играта.
???? Последвайте ни в Instagram @denicom_official
???? Споделете публикацията във вашето Story, като ни отбележите.
???? Повече информация за спрей боя NEXT на Dupli Color, може да намерите в сайта на denicom.bg -
???? За да участвате в играта трябва да сте изпълнили всички условия. Печелившият ще бъде публикуван на 17.08.2021г.
???? Официалните условия и правилата на играта може да намерите във Facebook страницата на Деником ЕООД
???? Успех на всички участници! 
 1. ТОМБОЛА В ИГРАТА С НАГРАДИ 5. Всеки участник, изпълнил условията от ОУ на тази Игра, участва за спечелване на наградана.
 2. В играта ще бъдe избран един участник, който ще получи наградите.
 3. Името или псевдонимите на печелившите, посочени във Instagram-профилите им, заедно с профилната им снимка, ще бъдат обявени в същия ден (ще бъдат tag-нати)  в профила ни в  
 4. След обявяване на печелившите в Instagram профила на Организатора, за да получи наградата си всеки спечелил трябва да предостави чрез лично съобщение към Организатора своите име, фамилия и адрес за получаването й и телефон за контакт. В случай че, спечелил участник не предостави на Организатора име, адрес и телефон за получаване на наградата в рамките на 10 работни дни от официалното обявяване на печелившите участници, той губи правото си да получи спечелената награда, а Организаторът има право да изтегли нов участник на негово място.
 5. Легитимацията при получаване на наградите се извършва чрез представяне на лична карта.
 6. Организаторът не носи отговорност за предоставяне или съхраняване на награда на участник, който не е предоставил адрес за доставка на наградата в горепосочения срок. В случай че на посочения от спечелилия участник адрес няма лице, което да приеме спечелената награда, съответната награда ще се съхранява в централния офис на Организатора, посочен по-горе в настоящите общи условия. В този случай спечелилият участник ще има възможност да се свърже с Организатора посредством фейсбук съобщение, за да потвърди ден и час, в който ще бъде на разположение, за да я приеме. В случай че спечелилият участник не направи това съгласно посочените условия или при повторното изпращане на наградата на посочения от него адрес отново не бъде намерено лице, което да я приеме, той губи право си да я получи.
 7. Организаторът на играта с награди не носи отговорност, ако награда не бъде доставена поради подадени от участника неточни или непълни имена, адрес, телефон за връзка.
 8. Настоящите условия ще бъдат публично оповестявани за целия период на Играта с награди на Instagram-страницата на Организатора на адрес https://www.instagram.com/denicom_official/, където всеки заинтересован следва да се запознае с тях.

 

 1. ЗАГУБВАНЕ НА ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА С НАГРАДИ 13. Всеки от участниците отговаря за истинността на предоставените от него данни във връзка с участието си в Играта с награди. Организаторът има право да лиши всяко лице от участие в Играта при нарушаване на условията за провеждането й.

 

 1. ЛИЧНИ ДАННИ 14. Играта с награди се провежда при спазване изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО и на Закона за защита на личните данни.
 2. 15. Организаторът обработва личните данни на участника на основание, възникнало с приемането на настоящите Общи условия. Ако участникът желае Организаторът да прекрати обработката на личните му данни, може отправи искане до Организатора като му изпрати лично съобщение чрез Instagram-страницата на Организатора или имейл на адрес office@denicom.bg. В случай че участникът пожелае Организаторът да прекрати обработката на личните му данни, Организаторът ще бъде възпрепятстван да включи участника в томболата на Играта и да му връчи спечелената награда.
 3. Участникът има право на безплатен достъп, коригиране или изтриване на личните му данни или ограничаване на обработването им, като отправи искане на посочения по-горе имейл или чрез съобщение на Facebook или Instagram -страницата на Организатора.
 4. За целите на провеждането на Играта с награди, определянето на печелившите участници и връчването на наградите, както и с цел търговска информация, маркетинг и реклама, Организаторът ще обработва следните лични данни на участниците: • имена или псевдоним, посочен във Instagram-профила им; • профилна снимка; • име и фамилия, посочени от печелившите с цел да бъде връчена наградата им; • адрес, посочен от печелившите, на който да бъде връчена наградата им; • телефон за контакт, предоставен от печелившите с цел да бъде връчена наградата им.
 5. Организаторът ще предостави името, фамилията, адресът и телефонният номер, получени от печелившите участници на куриер, с цел изпращане на техните награди.
 6. Организаторът ще обработва и съхранява имената, адреса за връчване на наградата и телефона за контакт на печелившите участници в срок от 60 (шестдесет) работни дни след приключване на Играта с награди, след което ще бъдат унищожени. Всички останали лични данни, публикувани лично от участниците на Instagram-страницата на “Denicom_Official на адрес: https://www.instagram.com/denicom_official/, ще бъдат обработвани в сроковете за обработка на лични данни съгласно Политика за данните .
 7. Организаторът може да има достъп до лични данни, предоставена на Facebook и Instagram-профила на участниците, в зависимост от настройките и ограниченията за публичност на профилите им, които те сами са определили. Тези лични данни няма да бъдат обработвани от Организатора по никакъв начин.